Цели и приоритети

  • Представлява своите членове и фермерите в България и защитава техните интереси пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз;

 

  • Събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация;

 

  • Популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови контакти с потенциални партньори;

 

  • Издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора;

 

  • Съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове и земеделските производители в България, във връзка с въвеждането на нови изисквания, чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;

 

  • Работи по проекти за международно сътрудничество и за развитие на отношенията в неправителствения сектор;

 

  • Работи за подобряване на условията за живот и работа в селските райони, като създава перспективи за младите фермери в селата и подпомага насърчаването на местните инициативи;

 

  • Съдейства за реализацията на продукцията на своите членове, както и за доставката на основни суровини и материали необходими за производството.