Изпълнителен директор

Tanq
Таня Георгиева /Дъбнишка – Изпълнителен директор на АЗПБ.
Присъединява се към Асоциацията на земеделските производители в България през 2014 г и в периода до юни 2016 г. е главен експерт на неправителствената организация. Като такъв тя  представлява интересите на земеделските производители в Работните групи към МЗХ по директните плащания и ПРСР, Консултативния съвет по зърното към МЗХ, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 и др.

Таня Дъбнишка има натрупани значителни мултидисциплинарни знания и опит в експлоатирането на възможностите, предоставяни от Първи и Втори стълб на Обща селскостопанска политика за периода 2007-2013 г. Работи активно и по разработването на законодателната рамка и възможностите за пазарна подкрепа за програмния период 2014‑2020 г.

В периода 2007-2014 г. работи за една от водещите агробизнес компании в страната. Първоначално започва като консултант в областта на националната и европейската регулаторна рамка в секторите земеделие, околна среда, ВЕИ. Впоследствие е проектен мениджър, ръководещ идейното развитие, разработването, изпълнението и мониторинга на проектите на дружеството по ПРСР (2007‑2013), включително и по компенсаторните мерки „Натура 2000“ и „Агроекологични плащания“. Освен това тя се занимава с управлението на инвестиционните ВЕИ проекти в областта на вятърната и слънчева енергия на дружеството.

Между 2002 и 2006 г. Таня Дъбнишка е докторант в ИП „Н.Пушкаров”, отдел „Агроекология”, където работи в направление агроекологична оценка, публикува статии, участва в международни научни изследвания, обучения, конференции. А преди това завършва с отличие ТУ-Варна, магистър по специалност „Екология и опазване на околната среда. Магистър по аграрна икономика от ИУ-Варна. Владее английски език.