АЗПБ с принос в решаване на казуса по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“