АЗПБ с принос за размера минималния осигурителен праг