АЗПБ партньор в проект Climate Farm Demo по Програма Хоризонт Европа

Публикувано на August 3, 2023

Проект “Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа” / Climate Farm Demo по Програма Хоризонт Европа

През м. октомври 2021 г. АЗПБ в консорциум с още 59 партньори кандидатства по проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (European-wide network of pilot farmers implementing and demonstrating climate smart solutions for a carbon neutral Europe“ (Climate Farm Demo) (кол HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: “Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – свързване на пилотни ферми“ (Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms)).

Проектът беше одобрен от Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания (European Research Executive Agency – REA) и изпълнението му стартира през м. октомври 2022 г.

Проектът „Climate Farm Demo“ ще подкрепи засилване на капацитета на европейските фермери за прилагане, демонстриране и възприемане на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на целия ЕС, за да се намалят по време на изпълнение на проекта парниковите газове от тяхното производство до 35 %. По този начин проектът ще подпомогне изпълнението на Плана на ЕС за постигане на целите за климата до 2030 г.

Основните цели на проекта „Climate Farm Demo“ са изброени по-долу:

  • да свърже в мрежа демонстрационни пилотни фермери (Pilot Demo Farmers) с цел обмяна на знания за земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата и за подпомагане и засилване на взаимното обогатяване на знанията между земеделските сектори и ЕС, и националните Системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS);
  • да подкрепи и да предоставя съвети и консултации на демонстрационните пилотни фермери при прилагането и демонстрирането на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата с цел повишаване на трансфера и въвеждане в практика на иновации в тази област;
  • да поощри приемането и прилагането на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на цяла Европа въз основа на стандартизирани методологии и финансови стимули и механизми за подкрепа на фермерите в техния системен преход.

За да постигне своите основни цели, проектът ще се насочи към постигането на осем подцели. Някои от тях са:

  • да изгради, управлява и оказва подкрепа на надеждно свързана мрежа от 1 500 пилотни демонстрационни фермери и съветници по въпросите за климата (Climate Farm Advisors), покриващи 24 държави-членки, 2 асоциирани държави и Швейцария;
  • да подкрепи провеждането на 4 500 висококачествени демонстрационни събития за разнообразни участници от демонстрационните пилотни фермери по време на 6 годишни демонстрационните кампании в 27 европейски държави;
  • съвместно създаване на набор от нови и иновативни решения свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата в 10 т.н. „Приложни (живи) лаборатории (Living Labs)“ разположени във всички европейски водно-климатични зони включващи разнообразни и много на брой участници и обхващащи всички мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата, както и проучване на научените уроци от внедряване на подхода на „приложни (живи) лаборатории“ за вграждането му в национални или регионални AKIS с цел увеличаване на мащаба на ползването му и включването на още повече заинтересовани лица, ангажирани с иновациите и прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата;
  • Събиране и сравняване на инструменти от цяла Европа благоприятни за климата и въглерода за да се изгради обща рамка за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата чрез разработване на: хармонизиран метод за оценка на въглерода и индикатори за адаптиране към околната среда; определяне на обща методология за измерване, докладване и проверка и на насоки за адаптиране и смекчаване на климатичните промени;
  • Да се анализират механизми за стимулиране и възнаграждение, които подкрепят: адаптирането и намаляването на риска от земеделските практики към изменението на климата; смекчаването на всички емисии на парникови газове, включително секвестирането на въглерода в почвите и земеделските ландшафти, за да се изгради капацитет на пилотните демонстрационни фермери и съветниците по въпросите за климата и да се подкрепят широкото използване и прилагане на механизми за стимулиране и възнаграждение като лост за трансформация въз основа на системен анализ на нуждите на земеделските производители;
  • Да се изгради мрежа включваща проекти на ЕС в областта на климата, водещи инициативи на ЕС в тази област и лицата формиращи политиката в тази област (на ниво ЕС и на национално ниво), за да се даде по-голяма видимост на проекта, за да се създаде по-добро сътрудничество, за да се интегрират изследванията и знанията от други проекти, за да се изработи обща политика и оперативни препоръки и за да се подготви стратегия за устойчивост за цялата мрежа по проект Climate Farm Demo.
  • Да се разработят планове за разпространение, използване, прилагане и комуникация на резултатите по проекта и да се създаде интегриран резервоар от знания и свързани инструменти, които ускоряват увеличаването на обхвата и възприемането на мерките за адаптиране и смекчаване на изменението на климата сред заинтересованите лица, както и тяхното разбиране от обществото в 27-те европейски AKIS в областта на прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата, както и на ниво ЕС.

Брошура на проекта може да разгледате ТУК

Интернет страницата на проекта е https://climatefarmdemo.eu/

 Facebook  Twitter  LinkedIn

Свързани публикации

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

Днес, 15 септември 2023 г. отбелязваме 19 години от учредяването на Асоциация на земеделските производители в България! 19 години усърдна работа, висок дух, нестихващо вдъхновение и екип от професионалисти, обединени от общата цел за укрепване и развитие на сектора....

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

Асоциацията на земеделските производители в България ще призове всички свои членове да се присъединят към протестните действия на своите колеги в цялата страната. „На извънредно заседание на Управителния съвет на АЗПБ се взе решение да бъдат подкрепени протестните...

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

За поредна година АЗПБ е партньор в „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация...