Нови ДЗЕС: АЗПБ настоява за правно регламентиране на разясненията на МЗм

Публикувано на 10.04.2023

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява Министерство на земеделието (МЗм) да регламентира правно разясненията си относно условията за прилагането на новите стандарти ДЗЕС, включвайки ги към очакваната за публикуване Заповед на министъра на земеделието за одобряване на условия за тяхното прилагане.

АЗПБ изпрати аргументирантираните си предложения до МЗм във връзка с приключилото в началото на април месец едномесечно обществено обсъждане на публикувания в сайта на МЗм проект на Заповед на министъра на земеделието за одобряване на условия за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

АЗПБ припомня в становището си, че съгласно последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП):

  • Министърът на земеделието одобрява със заповед условия за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние…(чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП) и
  • Министърът на земеделието утвърждава със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление по приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 и методика за прилагане на предварителните условия, както и промените в тях…… Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията...“ ( чл. 55 ал. 2 от ЗПЗП).

АЗПБ подчертава, че националното законодателство не предвижда издаването на наръчници („Наръчник за практическото приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ и „Наръчник за прилагане на директните плащания“- посочени като предвидени за изготвяне от МЗм в качения на 30.03.2023 г. файл „Обобщени въпроси и отговори“), нито регламентира правно задължителния характер на използваните от МЗм разяснения чрез процедура тип „въпроси-отговори“.

С цел постигане на прозрачност, предвидимост и правна стабилност на допълнителните пояснения на МЗм за стандартите ДЗЕС и условията за тяхното прилагане, което е изключително важно както за фермерите, така и за коректната и обективна работа на ДФЗ при контрол, проверки, мониторинг, налагане на санкции и бъдещи съдебни процедури, АЗПБ предлага на МЗм:

  1. Горецитираният „Наръчник за практическото приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ на МЗм да бъде правно скрепен като стане приложение към заповедта по чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП;
  2. МЗм да регламентира правно процедурата на разясняване в рамките на дадена Кампания по ДП тип „въпроси-отговори“ (по аналогия на установената практика за даване на разяснения от Управляващите органи по ЕС- програмите по процедурите на ЗУСЕСИФ- със срок за запитване, срок за отговаряне, метод на комуникация, задължение за публичност и пр.), както и нейния задължителния характер (за всички заинтересовани: фермери, МЗм, ДФЗ-РА, ОДЗ, ОСЗ).

В становището си АЗПБ констатира още, че в проектозаповедта на МЗм липсват изрични текстове, които да уредят условията за прилагането на изключенията от ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8 в България през референтната 2023 г. С цел правна стабилност и яснота на прилагането, АЗПБ предлага допълване на ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8 с конкретни текстове, уреждащи националното решения за дерогацията по Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317.

АЗПБ обръща внимание и на трудния достъп на фермерите до малкото налична към момента коректна и пълна информация, която е съществена за тяхната навременна адаптация и подготовка към всички нови изисквания и задължения- а това създава несигурност сред земеделската общност, нездрава среда с появата на „иновативни“ съветници и не добри практики, за които е сигнализиран служебния земеделски министър още в средата на февруари месец.

 

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...