Позиция на 24 организаци от сектор земеделие и преработка срещу хаотичното преразпределяне на последните средства по ПРСР 2014-2020

Публикувано на 12.04.2023

Голяма част от браншовите организации от сектор земеделие и преработка излизязохме с обща позиция към Министерство на земеделието (МЗм) относно подготвяната от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 16-та нотификация на Програмата.

След проведеното 20-то заседание на Комитета по наблюдение на 4-ти април 2023 г., стана ясно, че УО планира да разпредели хаотично последните средства по ПРСР 2014-2020 г. към държавни структури, конкретно:

 • Пренасочване на 50 млн. евро за нов целеви прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура“ (в периода май- юли 2023 г.) за единствения бенефициент „Напоителни системи“ ЕАД, при таван на едно проектно предложение до левовата равностойност на 50 млн. евро, за финансиране на 100 % материални инвестиции в напоителни системи (ремонт/реконструкция/рехабилитация на напоителни инсталации и напоителна инфраструктура; за нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, системи за отчитане, измерване и мониторинг и др.) и нематериални инвестиции (за общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; закупуване на софтуер и др.).
 • Два целеви приема по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ (в периода юли- септември 2023 г.):

1/ целеви прием за нови допустими бенефициенти – публични субекти 3 висши училища, които ще кандидатстват за подкрепа на инвестиции в специализирано лабораторно оборудване, при 9 млн. евро предвиждан общ бюджет за приема, 3 млн. евро таван на проект и до 80 % интензитет на подпомагане; конкретните три бенефицуиента са: Тракийски университет-Стара Загора, Аграрен университет-Пловдив и Университет за хранителни технологии-Пловдив;

2/ целеви прием за държавната структура Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) за подкрепа на разходи за закупуване на дронове, вкл. на общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги и при следните финансови параметри- 6 млн. евро предвиждан общ бюджет за приема, 6 млн. евро таван на проект и до 80 -100 % интензитет на подпомагане.

„Категорично се обявяваме против пренасочването на средства от ПРСР 2014-2020 към държавни структури и отваряне на приеми през 2023 година за тях по подмерки 5.1 и 4.3.“

Нашите организации считат, че в малкото оставащо време до края на ПРСР 2014-2020 УО/МЗм следва да подходи изключително отговорно, реалистично и да приеме най- разумните и целесъобразни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата. Това наше разбиране изключва идеите на УО/МЗм за стартиране на нови таргетирани към публични субекти приеми по подмерки 4.3 и 5.1, които са рискови за реализация поради ограниченост на времето, сложността на провежданите процедури за избор на изпълнители по ЗОП, липсата на финансова обезпеченост или пък поради своя „пилотен характер“ и липсата на опит, нормативна уредба и пр.

„Настояваме да бъде подсигурен ресурс за увеличаване на бюджетите по подмерки 4.1 и 4.2 от проведените през 2021 г. приеми за земеделски стопани и преработватели.“

В същото време стотици проекти по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” остават без възможност за финансиране поради липса на бюджет. В приема по подмярка 4.1. от 2021 г. са подадени 1 868 проекта, от които 888 са одобрени, а за други 802 проекта на стойност близо 188 млн. лв. няма наличен бюджет за финансиране. Наличният бюджет по процедурата е недостатъчен за обезпечаване дори на проектите с равен брой 45 точки. В приема по подмярка 4.2. от 2021 г. има подадени 523 проекта със заявен интерес за над 1.1 млрд. лева инвестиции, при осигурен ресурс от малко над 400 млн. лева.

Нефинансирането на тези проекти ще доведе до нови финансови затруднения, в допълнение към настоящите конюнктурни проблеми, които има в земеделския и преработвателния сектор.

Към ръководството на МЗм нашите организации изразиха в общата Позиция:

„Заявяваме нашите високи очаквания към Вашето разбиране за сериозността на предложенията и необходимостта от незабавни и решителни действия за тяхното прилагане.

Подчертаваме, че повече от всякога изискваме решения в подкрепа на земеделските производители и преработвателите, чиито инвестиции и устойчивост стоят в основата на живота, икономиката и развитието на селските райони.

Напомняме, че от това Ви решение зависи възможността да се избегне риска от следващ „декъмитмънт“ на ПРСР 2014-2020 или такъв в края на Програмата (в края на 2025 година).“

С всички аргументи и апели на фермери и преработватели до управляващите МЗм можете да се запознаете  тук: Обща Позиция по 16-та нотификация на ПРСР от 24 организации.

Организации, поддържащи настоящата Позиция:

 1. Асоциация на земеделските производители в България
 2. Съюз на птицевъдите в България
 3. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
 4. Асоциация на свиневъдите в България
 5. Национален съюз на говедовъдите в България
 6. Асоциация на месопреработвателите в България
 7. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 8. Асоциация на млекопреработвателите в България
 9. Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
 10. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове
 11. Национална асоциация на младите фермери в България
 12. Българска асоциация Биопродукти
 13. Фондация за биологично земеделие „Биоселена“
 14. Асоциация на овощарите в България
 15. Добруджански овощарски съюз
 16. Съюз на оризопроизводителите в България
 17. Съюз на българските мелничари
 18. Национална браншова организация „Български пчеларски съюз“
 19. Браншова камара на месодайното животновъдство
 20. Фондация за околна среда и земеделие
 21. Национален браншови пчеларски съюз
 22. Съюз на Дунавските овощари
 23. Българска асоциация на търговците на агротехника
 24. Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...