Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Публикувано на 30.04.2024

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo) по Програма Хоризонт Европа

Съветниците по въпросите за климата (с помощта на останалите членове на екипите за изпълнение на проект Climate Farm Demo от България) започнаха  одитите на включените в мрежата по проекта демонстрационни пилотни фермери от България по отношение на състоянието на въглеродните емисии и секвестирането на въглерода в тях. 

На 26.04.2024 г. екипите на трите партньорски организации от България по проекта –Национална служба за съвети в земеделието(НССЗ), Асоциацията на земеделските стопани в България (АЗПБ) и Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) посетиха стопанството на „Асеница 96“ ООД, гр. Асеновград , в качеството й на пилотна ферма дала съгласието си да участва в проекта, с цел събиране на необходимите данни и екологични показатели имащи отношения към състоянието на въглеродните емисии и секвестирането на въглерода във фермата. Собствениците на фермата бяха изключително отзивчиви и мотивирани да предоставят необходимите данни.

По време на посещението започна тестването на двата инструмента за климатичен одит избрани от българска страна: Farm Carbon Calculator (https://calculator.farmcarbontoolkit.org.uk/)   и Cap’2ER (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/2022-press-06-farmdata_cap2er_france_final.pdf).  Тези инструменти са разработени на ниво Европейския съюз и се прилагат в различни страни от Съюза. Очаква се те да са подходящи за прилагане и за земеделските стопанства в България. Идеята е чрез хармонизиран метод за оценка на въглерода и индикатори за адаптиране към околната среда да има обща методология за измерване, докладване и проверка в страните на Европейския съюз, както и на общи насоки за адаптиране и смекчаване на климатичните промени.

Целта на климатичните одити на пилотните ферми по проект Climate Farm Demo е следната:

  • да се разработи и ежегодно в продължения на 6 години да се актуализира и прилага специален план включващ различни мерки и дейности за преодоляване на изменението на климата и приспособяването към него за съответната пилотна ферма. Съветниците по въпросите за климата ще обсъждат със стопаните на пилотните ферми възможните и необходими за включване в плана практики. Също така съветниците по въпросите за климата, на база на разработения инструментариум за оценка и мониторинг, ще наблюдават резултатите от изпълнението на разработените планове за преодоляване на изменението на климата и приспособяването към него за пилотните ферми и ще предлагат тяхното подобрение;
  • на база на събраната на информация по отношение на емисиите на парникови газове на ниво ферма да се предоставят съветнически услуги, както и подкрепа на пилотните ферми при вземането на решение относно избирането и прилагането на правилните мерки свързани с адаптиране на земеделското стопанство към климатичните промени;
  • да се поощри приемането и прилагането на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата въз основа на стандартизирани методологии и финансови стимули и механизми за подкрепа на фермерите в техния системен преход;
  • засилване на осведомеността на фермерите и съветниците относно ефектите от изменението на климата и политиката за климата, както и за осъзнаване на важността от промяна на съществуващите практики.

Предстои до средата на м. юни всяка от партньорските организации от България да проведат климатичните одите на всичките 25 пилотни  ферми. НССЗ, в качеството си на Национален координатор, ще изготви годишен доклад за изпълнението на плановете на пилотните ферми за преодоляване на изменението на климата и приспособяването към него. Докладът ще бъде на ниво ферма и на ниво мрежа.

Проектът Climate Farm Demo подкрепя засилване на капацитета на европейските фермери за прилагане, демонстриране и възприемане на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на целия ЕС, за да се намалят по време на изпълнение на проекта парниковите газове от тяхното производство до 35 %. По този начин проектът ще подпомогне изпълнението на Плана на ЕС за постигане на целите за климата до 2030 г.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на https://climatefarmdemo.eu/

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...