ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в сайта на Сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“  www.azpb.org!

Моля внимателно да се запознаете с настоящите Общи условия за използване на сайта. Общите условия имат сила на споразумение между Вас и Сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“, наричано по-долу Сдружението или АЗПБ, с което получавате правото да използвате сайта единствено за лични и нетърговски цели, съобразно посочените по-долу изисквания

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата www.azpb.org, ВИЕ декларирате, че сте запознат/а, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. При използването на страницата www.azpb.org, Вие се задължавате да спазвате и условията на законодателството на Република България и приложимите международни закони, макар и не изрично изброени в настоящите Общи условия.

II. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуална собственост върху материали, лого, дизайн, текст, авторски снимки, картинки, графики и друга информация и/или елементи на страницата са запазени и обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Разрешава се цитиране на заглавие, параграф или друг вид информация от www.azpb.org, при условие, че това не води до вреди за Сдружението. Отговорността за достоверността на цитираната информация е за субекта, който я цитира. При цитиране е задължително ясно текстово обозначение на името  АЗПБ, придружено с хипервръзка/електронна препратка към страницата www.azpb.org, на която е публикуван целия материал, от който са копирани текстове.

Всяко ползване, възпроизвеждане, публичен показ, промяна и т.н. на информация или елементи от www.azpb.org несъобразено с настоящите Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения законов ред освен в случаите на незначителен по обем информация, използвана за лични цели и при условие, че това не уврежда законните интереси на Сдружението.

При нерегламентирано ползване, копиране и др. на материали от www.azpb.org или при друг вид нарушение на правата на интелектуална собственост върху тях, нарушителят дължи обезщетение на Сдружението в размер на 3 000лв. (три хиляди лева) за всяко нарушение. АЗПБ запазва правото си да претендира обезщетение над посочения размер за по-големи вреди.

III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Сдружението не притежава и не контролира съдържащите се в www.azpb.org електронни препратки и не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, посочени в тях.

АЗПБ не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в страната и/или чужбина, ограничаващи напълно или частично използването на www.azpb.org.

АЗПБ полага необходимите грижи за поддържане на вярна точна и актуална информация на www.azpb.org. Сдружението не изключва възможността, въпреки положените необходими грижи, да възникнат несъответствия и пропуски.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

АЗПБ запазва правото си да променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените на www.azpb.org заедно със съобщение за тях.

Промяната и актуализацията на Общите условия имат незабавно действие.

За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.