Нашите проекти

“Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020 г.”

“ОСП на фокус”

“Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност”

“Погледнете яйцето”