Нашите проекти

„Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020 г.“

„ОСП на фокус“

„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

„Погледнете яйцето“