„Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020 г.“

Период на изпълнение: 2018 – 2022 г.

Финансиране: Проектът  се финансира в рамките на Техническата помощ на ПРСР 2014-2020.

За проекта

Национална селска мрежа (НСМ) на България е част от Европейската мрежа за развитие на селските райони, чиято цел е да подпомага страните – членки на ЕС при реализиране на политиката за развитие на селските райони.

НСМ подпомага Министерството на земеделието, храните и горите при определянето и реализирането на приоритетите в развитието на селските райони и промените, които трябва да се направят в действащата политика, с оглед подобряване на ефекта от нейното провеждане; подобряването на диалога със заинтересованите страни, разширяване на участието във вземането на решения и в процеса на планиране, програмиране, наблюдение и изпълнение на тази политика; информирането на широката общественост и потенциалните бенефициенти; насърчаването на иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони. 

В резултат на проведена обществена поръчка през април 2018 г. дейностите по администрирането и управлението на НСМ са възложени с договор на обединение „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД.

Национална селска мрежа (НСМ) се ръководи от Звено за управление (ЗУ), обезпечено с необходимия човешки ресурс и експертен капацитет.

 Асоциация на земеделските производители в България е партньор в Обединение „Селска мрежа БГ“, което е изпълнител на проекта „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020 г.” 

Цели на проекта

Основна цел на настоящото звено за управление на НСМ е да постигне приемственост с предходното Звено за управление по ПРСР 2007-2013 г., да администрира, координира и подпомага структурите на НСМ, както и да разширява капацитета на Мрежата. Ролята на ЗУ на НСМ е да създаде условия за успешна комуникация и насърчаване на сътрудничеството, обмена на опит и знания между физическите лица, организации и институции, имащи отношение към развитието на селските райони на всички нива – местно, регионални, национално и европейско.

Дейности по проекта
Определени минимум 28 експерти регионални координатори и надграждане на техния капацитета чрез периодични работни срещи, обучения, семинари/ конференции;

Осъществявяване на срещи и поддържане контакт с представителите на 28-те Областни информационни центъра, покриващи географски и секторно цялата страна, с цел разширяване на информационния поток по въпросите свързани с ПРСР 2014-2020 г. и надграждане на капацитета и разширяване на Мрежата;

Проведени минимум два пъти годишно срещи, семинари, конференции за набиране на идеи, в зависимост от степента на напредък на работата на НСМ;

Организиране на Тематични работни групи, както и провеждане на техните заседания минимум по две на година;

Организиране и провеждаме на минимум 2 заседания на експертната група по ЛИДЕР (ВОМР) и ЕПИ-АГРИ към Координационния комитет на НСМ;

Организиране и провеждаме минимум веднъж годишно обучение/информационни семинари, насочени конкретно към представителите на уязвими и дискриминирани групи;

Организиране на мероприятия за обмен на опит, знания и добри практики както в страната, така и от други страни-членки на ЕС минимум по едно на година;

Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания за нуждите на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;

Оказване на съдействие в процеса на обучение и укрепване на капацитета на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР (ВОМР) и при улесняване и стимулиране проектите за между-териториалното и транс-национално сътрудничество с МИГ, както и в процеса на търсене и намиране на партньори във връзка с мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 г.;

Осигуряване на платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на съветническите и иновативните подпомагащи звена, в това число създадените Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ;

Подкрепа и разпространение на проекти на Оперативните групи на ЕПИ-АГРИ;

Осъществяване на контакти и работни срещи минимум по една на година с представители на науката, с цел набиране и обмен на информация за разпространение на данни и изготвяне на анализи във връзка с иновативните проекти, както и за нуждите на работата на Координационното звено за иновации;

Осъществяване на контакти и работни срещи минимум по една на година със заинтересованите страни и партньорите, с цел набиране на идеи за добри практики, както и идентифициране на лоши практики и злоупотреби на местно ниво;

Изготвяне и обработване анкетни карти от проведени информационни кампании, обучения и/или семинари, с цел проследяване на обществената нагласа и нивото на успеваемост на ПРСР 2014-2020;

Осигуряване на техническа и експертна помощ по отношение на подпомагане и организиране на работата на Тематичните работни групи; извършване на обучения на регионалните координатори; изграждането на връзки между участниците в НСМ; подпомагане и консултиране на администрацията на МЗХГ и участниците в НСМ по отношение на сътрудничеството с Европейската мрежа за развитие на селските райони, с други национални селски мрежи в ЕС, с Мрежата за ЕПИ-АГРИ и оперативните групи на ЕПИ-АГРИ;

Подготовка и провеждане на мероприятия (семинари/ обучения/ кръгли маси, открити дни по сектори и направления и др.) за потенциалните бенефициенти по ПРСР 2014-2020 минимум по едно на година;

Подготовка и провеждане на минимум по едно на година мероприятия (семинари/ обучения/ кръгли маси и др.) за администрацията на ПРСР (Управляващия орган, ДФЗ- Разплащателна агенция и звената, които ги подпомагат в работата по Програмата) на централно ниво и местно ниво за придобиване на знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на Програмата и интегрирането й с други политики;

Осигуряване и организиране изработването, отпечатването, размножаването и разпространението на печатни материали за ПРСР 2014-2020 и НСМ;

Изработване и поддържане на нова интернет страница на НСМ, надграждане и актуализиране на интернет страница на НСМ, поддръжане и актуализиране на регистър на членовете на НСМ и регистър на постъпилите въпроси за НСМ.

Подготовка и организиране на минимум по едно на година, както и участието на представители на НСМ на събитията от местно значение в общините от селските райони;

Изготвяне на календар на събитията от регионално и местно значение;

Осигуряване на цялостната организация на една международна среща с други европейски селски мрежи на територията на страната;

Осигуряване на подготовката и подкрепата на УО за следващия програмен период – организиране на срещи и мероприятия за набиране на идеи за бъдещия програмен период минимум по едно на година;

Осигуряване на логистична подкрепа, подготовка и организация на дебата за ОСП след 2020 г – организиране на срещи и мероприятия за провеждане на дискусия по темата минимум по едно на година.

За повече информация посетете сайта на кампанията: http://ruralnet.bg/
Каним ви да харесате и страницата ни във Фейсбук:
https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria