„ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР “

„Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

13 ноември 2018 г.

Тракийски университет Стара Загора, гр. Стара Загора