Членство

Членството в Асоциация на земеделските производители в България е доброволно и отворено за всеки, който  споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане  и приема устава на Сдружението.

Молбата за членство се разглежда от Управителния съвет на Асоциацията, след което се изшраща уведомително писмо на кандидата за член.

Размерът на дължимия годишен членски внос се определя от Управителния съвет.

Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат:

  • юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в това число и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на СДРУЖЕНИЕТО (колективни членове).

В съответствие с Устава на АЗПБ и решенията на УС необходимите документи за членство в Асоциацията са Молба за членство и Анкетна карта.

Молба за членство

Молба за членство колективен член

Анкетна карта

Въпроси, свързани с членството в АЗПБ могат да бъдат отправяни на телефон: +359 29516265 или на e-mail: info@azpb.org

Отзиви

„В целия живот на Асоциацията сме имали една водеща политика и това е да бъдем конструктивни, оперативни и актуални с проблемите. Винаги сме се опитвали, когато има актуална тема, да дадем своето становище, предложение, не само да критикуваме. Проучвали сме законодателството, съответните регламенти, както и европейския опит. Неслучайно в годините Асоциацията беше чувана за изключително много неща. Направили сме изключително много за това целият земеделски бизнес да бъде по-добре, по-подреден и да бъде по-малко ощетен.“

Ивайло Тодоров

„Българският фермер може винаги да разчита на АЗПБ. АЗПБ винаги разисква актуалните проблеми в земеделието. Спокойно може да отличим връзката между нея и Правителството, което е от ключово значение за земедел­ските производители. Това особено важи в моменти като настоящия, ко­гато бюрокрацията се покачва и има много непрактични решения.“

ЕТ „Агроелит-Митов - Божидар Митов“

„Земеделие за поколенията е девизът на Асоциацията на земеделските производители и винаги ще се стремим да се придържаме към него. Бъдещите земеделци са в основата на земеделието у нас и дейността на организацията трябва да предначертае най-добрия път за тях. С постоянство, амбиция и всеотдайност АЗПБ работи в интерес на земеделския бранш и вярвам, че с активната си роля и професионализъм и занапред ще задава правилната посока към една справедлива селскостопанска политика.“

ЕТ „Прис – Борислав Горанов“

 „За нас АЗПБ е вратата към новите промени в Европейския съюз. Най-голямата полза за членовете на АЗПБ е да знаем какво предстои през съответния програмен период и да се подготвяме. Ние сме вземали отношение по различни въпроси, които е трябвало да се разглеждат в перспектива. В някои случаи сме били чувани, в други не, но асоциацията винаги е наша опора.“

Александър Караджов

„Сортови семена инвест“ АД

„Очакванията ми бяха, че всяка нова информация, било от МЗХГ или свързана с нашата работа ще достига лесно до нас. И това се оправдава напълно. Фермерите, членуващи в организацията, сме в час с всички новости в сферата. Работата на АЗПБ в подкрепа на българския земеделец е огромна. Изключително ценното на АЗПБ е също така и подкрепата, която оказва на всеки един от своите членове и своевременната намеса в решаването на проблемите в земеделието.“

ЗП Нелка Костова

„Най-ценното в АЗПБ е, че успява да защити интереса не само на своите членове, но и на целия селскостопански сектор. Организацията е в постоянна услуга с консултации и информация, която редовият фермер получава по най-различни канали. Работим много добре и успешно с Министерството на земеделието, храните и горите, като нашите членове вземат дейно участие в по-голяма част от работните групи. Доста често от МЗХГ искат нашето мнение като асоциация за различни становища, промени в наредби. Информацията, която стига до нашите членове и колеги е най-ценното в работата на АЗПБ.“

Цанко Цанев

„Планета 98“ ЕООД

„Асоциацията е опора на земеделския производител. Имахме нужда от браншова организация, която да защитава интересите на земеделците. Това беше една от основните цели на основателите на АЗПБ, сред които съм и аз. Още в самото начало успяхме да създадем добри отношения с аграрното министерство и да убедим хората там, че в страната е нужна подобна организация. Срещнахме много проблеми, особено в началото при навлизане в Европейския съюз, но Асоциацията успя да помогне на много от земеделските производители.“

Николай Димов

„Агролес Димов“ ЕООД

„Моето запознанството с работата на Асоциацията на земеделските производители в България датира от 2006 г. По това време реализирах няколко проекта по Програмата за развитие на селските райони. Имах възможност в този период от време да се убедя лично в перспективата и възможностите на организацията и в нейното ръководство. Заедно предприехме няколко инициативи, които в бъдещето дадоха възможност да развиваме не само частния си бизнес, но и да се подобрят взаимоотношенията между фермерите и ръководството на Министерството на земеделието.“

ЕТ „Ангелов - Иван Ангелов“

„Много труд и хора, които работят всеотдайно. Идеята за създаването на асоциацията беше връзката между земеделската общност и изпълнителната власт. Ние сме тези, които защитават интересите на земеделците. По негова оценка формулата за оцеляване и утвърждаване на АЗПБ е проста и лесна – с много труд и хора, които работят всеотдайно. „Дейността ни се развива всяка година, надграждаме и работим и с международни организации, Европейската комисия, Копа Коджека, посолствата в България и други.“ 

Мартин Драганов

„Агрострой“ ЕООД