Членство

Членството в Асоциация на земеделските производители в България е доброволно и отворено за всеки, който  споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, спазва устава на Сдружението.

Размерът на дължимия годишен членски внос се определя от Управителния съвет.

Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат:

  • юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в това число и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на СДРУЖЕНИЕТО (колективни членове).

В съответствие с Устава на АЗПБ и решенията на УС необходимите документи за членство в Асоциацията са Молба за членство и Анкетна карта.

Молба за членство

Молба за членство колективен член

Анкетна карта

Въпроси, свързани с членството в АЗПБ могат да бъдат отправяни на телефон: +359 29516265 или на e-mail: info@azpb.org