Ползите за членовете!

 

  • АЗПБ представлява, подпомага и насърчава земеделските производители на територията на Република България с  оглед извършваните от тях дейности и се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации.
  • АЗПБ поддържа активни партньорски взаимоотношения с редица влиятелни и значими международни организации, държавни структури и институции, което дава възможност за представляване и защита на интересите на членовете на сдружението на национално, регионално и европейско ниво.
  • Членовете на Асоциацията получават достъп до най-актуалната информация за развитието на сектора, законодателни промени, добри практики и тенденции, както и за възможностите за подпомагане.
  • Членовете на АЗПБ сигнализират за всякакви проблеми, нередности и извънредни ситуации, възникнали в конкретен регион, в отделен бранш или в сектора като цяло. Асоциацията има грижата в такива случаи да обобщи положението, да конкретизира неговите мащаби, да сигнализира на отговорните институции и да даде конкретни предложения за справяне със ситуацията.
  • Членовете на организацията могат да получат съдействие и консултации по теми и въпроси, свързани със сектора.
  • АЗПБ съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.
  • Членовете на организацията участват  в събития, конференции, кръгли маси и други форуми при преференциални условия.