Устав

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

 

 1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, което се изписва и на латиница BULGARIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS, наричано оттук нататък в настоящият Устав само СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 2. СДРУЖЕНИЕТО е организация, учредена за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 3. СДРУЖЕНИЕТО е независима гражданска неполитическа организация.

Чл. 4. Правният статус и дейността на СДРУЖЕНИЕТО се определя от разпоредбите на настоящият Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от законите на Република България и на международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 5. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е град София.

Чл. 6. СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и банкова сметка.

I I. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 7. Целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. представляването, подпомагането и насърчаването на земеделските производители на територията на Република България с  оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;
 2. събирането, обобщаването и предоставянето на своите членове стопанска и друга информация.;

3.подпомагането развитието на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително преработвателен сектор, чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители;.

 1. развитието на селските райони, в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности.
 2. съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др;

Чл. 8. Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове , отнасящи се до дейността на земеделците;
 2. информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на земеделието;
 3. анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор земеделие;
 4. разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до развитието на земеделието;
 5. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на земеделски производители при спазване на действащите нормативни актове;
 6. участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в земеделието, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;
 7. организиране конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;
 8. консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;
 9. съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;
 10. съдействане на асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове, с оглед защитата на техните законни интереси;
 11. установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;
 12. участване в национални и в международни проекти и програми;
 13. организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО;

Чл. 9. (1) Предметът на основна дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: съдействие на земеделските производители на територията на Република България, с оглед издигане техния престиж и икономически възход.

(2) Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.

Чл. 9а. СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на идеалната цел на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 11. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез:

 1. годишен членски внос, определен по размер от Управителния съвет или Националния отраслов съвет;
 2. дарения, спонсорства и завещания;
 3. прехвърляне на права и вземания;
 4. лихви по парични средства и депозити.
 5. ЧЛЕНСТВО

Чл. 12.(1) За членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се приемат:

 1. юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в това число и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на СДРУЖЕНИЕТО (колективни членове);
 3. членовете на сдруженията с нестопанска цел по т. 2, които стават членове на СДРУЖЕНИЕТО по право от момента, в който самото сдружение придобие качеството на член на СДРУЖЕНИЕТО. В тези случаи въз основа на чл. 21, ал. 5 от ЗЮЛНЦ упражняването на всички членски права и изпълнението на имуществените членски задължения се осъществява от сдруженията, в които участват членовете по право.

(2) СДРУЖЕНИЕТО има и почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани видни обществени фигури от България и други страни със съществен принос за постигане целите на сдружението.

Чл. 13. /изм. oт 10.04.2014 г./Кандидатът за член на СДРУЖЕНИЕТО подава писмена молба до Управителния съвет /УС, който се произнася с решение на следващото заседание съгласно чл.30 от настоящия устав, проведено след датата на подаване на съответната писмена молба. Решението се съобщава на кандидата.

Чл. 14. Членството възниква от момента на вземането на решението за приемане от УС. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на новоприетия член – в книгата (прошнурована и подпечатена с печата на СДРУЖЕНИЕТО) на членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 15. В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват и лица, извън тези по чл. 12, които съдействуват за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.

Чл. 16. Членуването в сдружението е доброволно. Всеки член има право:

 1. да избира и бъде избиран за член на Общото събрание /ОС/ на СДРУЖЕНИЕТО, като представител на Събранието на редовните членове /СРЧ/ на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;
 3. да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.

Чл. 18. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

 1. доброволно след подаване на писмена молба до УС или
 2. по решение на УС за изключване. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос до 31 юни на следващата година спрямо тази за която е дължим, както и при всички случаи на незаинтересованост и не вземане на участие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 19. (1)Размерът на дължимия годишен членски внос се определя от Управителния съвет на сдружението.

(2)Членовете по право изпълняват имуществените си задължения по реда на чл. 12, ал. 1, т. 3. Във връзка с това Националния отраслов съвет на сдружението има право да определя по-висок размер на годишния членски внос за членовете по чл.12, ал. 1, т. 3 от Устава.

(3) Членският внос се заплаща най-късно до 31 януари на съответната година, за която е дължим.

(4) За задълженията на сдружението всеки член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски и не носи лична отговорност за задълженията на сдружението.

(5) Почетните членове на сдружението нямат имуществени задължения.

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. (1) На основание чл. 24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО:

 1. Общо събрание /ОС/
 2. Национален отраслов съвет;
 3. Управителен съвет /УС/;

4.Председател и заместник –председател на УС

5.Събрание на редовните членове /СРЧ/;

6.Контролен съвет.

(2) Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се подпомага от изпълнително бюро, оглавявано от изпълнителен директор.

(3) Членовете на органите на управление на сдружението, с изключение на изпълнителния директор, осъществяват дейността си на обществени начала и техният труд не се заплаща. За изпълнение на представителните си задължения, председателят на УС получава ежемесечно средства за представителни разходи в размер, определен с решение на управителния съвет.

А) ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 22. (1) ОС се състои от първоначалния състав на УС, а след създаването на СРЧ от членовете на УС и трима представители на СРЧ на СДРУЖЕНИЕТО, избирани по правилата на чл. 34 от настоящия Устав.

(2) Възпрепятстваният да участва лично може да изрази писмено становището и волята си по дискутираните въпроси, като го предаде на Председателя на УС.

Чл.23. /изм. от 25.10.2018 г./ (1) Общото събрание се свиква:

 1. от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението чрез покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден или
 2. по решение на управителния съвет чрез писмена покана, която се изпраща до всеки от членовете на Общото събрание на сдружението, получена лично най-малко 14 дни преди датата на събранието.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 24. (1) ОС има следните правомощия:

 1. приема, изменя и допълва Устава;
 2. взема решение за прекратяване, реорганизиране, сливане на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава от отговорност, с изключение на Изпълнителния директор. Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет нямат право на възнаграждение в това си качество, с изключение на Изпълнителния директор;
 4. приема отчета за дейността на УС и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, предвидени в устава;

(2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 25. ОС е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

Чл. 26. (1) В ОС всеки член или делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. Членовете по право упражняват посочените в този Устава и в закона членски права по реда на чл. 12, ал. 1, т. 3.

(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Б) НАЦИОНАЛЕН ОТРАСЛОВ СЪВЕТ

Чл. 27. (1) Националният отраслов съвет се състои от физически лица, представители на всички колективни членове на сдружението.

(2) Националният отраслов съвет не може да включва повече от един представител на който и да е член на сдружението. Свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Националния отраслов съвет. Не могат да бъдат избирани в Националния отраслов съвет лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на Националния отраслови съвет или Контролният съвет.

(3) Председател на Националният отраслови съвет е председателя на Управителния съвет.

(4) Националният отраслов съвет:

 1. взема решения за приемане и изключване на колективни членове на сдружението;
 2. взема решения относно размера на членския внос на колективните членове;
 3. отчита дейността си пред общото събрание;
 4. избира измежду членовете си двама заместник председатели;
 5. разработва документи, които след одобрение от Управителния съвет се представят като позиции на сдружението по конкретни въпроси, касаещи определен бранш на земеделския отрасъл.
 6. приема правила за работата си, които се одобряват от Управителния съвет.

(5) Националният отраслов съвет се свиква най-малко един път месечно или по решение на Управителния съвет. Поканата за свикването с дневния ред и писмените материали се изпраща по електронен път най-малко 14 работни дни преди заседанието. Организацията по свикването и провеждането на заседанията се извършва от изпълнителния директор на сдружението.

(6) Заседанията на Националния отраслов съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(7) Националният отраслов съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Националния отраслов съвет.

В) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. УС е управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. УС взема решения за конкретните мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 29. (1) УС се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Изпълнителният директор е член по право на Управителния съвет.

(2) /изм. от 10.04.2014 г./Членовете на УС се избират за срок от 5 /пет/ години. След изтичане на мандата на съответния член на УС, ОС взема решение за преизбиране или за освобождаване на съответния член от състава на УС поради изтекъл мандат. В случай на освобождаване на негово място ОС избира нов член на УС.

Чл. 30. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Същите са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 31.(1) Член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата, освен с решение на ОС на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) /изм. от 10.04.2014 г./ Член на УС се изключва от неговия състав с решение на ОС в случай на трикратно неявяване на заседанията съгласно чл. 30 от настоящия устав при липса на уважителнa причина – болест, военноучебен сбор, явяване в съд или друг държавен орган или при липса на други причини, одобрени с решение на УС за всеки конкретен случай. Наличието на уважителни причини се удостоерява със съответния официлен документ съгласно българското законодателство.

Чл. 32. (1) Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и одобрява решенията на Националния отраслов съвет по чл.27, ал. 4, т. 5;
 3. взема решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 9. избира измежду членовете си Председател и Заместник -председател;
 10. приема регламенти за създаването на отраслови и общински структури на сдружението;
 11. избира национален координатор и регионални координатори на СДРУЖЕНИЕТО.
 12. дава предварително съгласие за назначаването на Изпълнителен директор на СДРУЖЕНИЕТО и определя неговото възнаграждение;
 13. взема решения относно размера на годишния членски внос, с изключение на този за колективните членове, който се определя от Националния отраслов съвет;
 14. приема основните насоки и програма на дейността на сдружението;
 15. взема решения относно размера на представителните разходи на председателя на УС.

16.взема решение за откриване и закриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО, както и избирането и освобождаването на техния Управител;

17.взема решение за участие на Сдружението в други организации;

 1. приема други вътрешни актове различни от Устава;
 2. приема и изключва членове на Сдружението;

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Г) ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 33. (1) Председателя на УС представлява СДРУЖЕНИЕТО пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, ръководи текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО. В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя на УС.

(2) Председателят на УС сключва трудов договор с Изпълнителния директор на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Председателят и заместник-председателят на УС се избират от УС за срок от 3 години.

Д) СЪБРАНИЕ НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 34. След вписването в списъка на редовните членове на СДРУЖЕНИЕТО, новоприетият член става част от СРЧ на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 35. СРЧ е консултативен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който представлява интересите на всичките му членове и може да предлага на УС и ОС проекти за решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 36. (1) СРЧ се свиква по инициатива на неговия председател или по искане на една трета от членовете на СРЧ на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на СРЧ и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 37. (1) СРЧ има следните правомощия:

 1. избира представителите на СРЧ в ОС на СДРУЖЕНИЕТО за срок от 5 /пет/ години;
 2. избира председател на СРЧ на СДРУЖЕНИЕТО;

3.внася предложения за гласуване от УС и/или ОС на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Решенията по т. 1. се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 38. СРЧ е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СРЧ на СДРУЖЕНИЕТО. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

Чл. 39. В СРЧ всеки член има право на един глас. Допуска гласуване с нотариално заверено пълномощно. Членовете по право упражняват посочените в този Устава и в закона членски права по реда на чл. 12, ал. 1, т.3.

Чл. 40. Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на представителите на СРЧ в ОС на СДРУЖЕНИЕТО, същият избира новите представители на СРЧ в ОС на СДРУЖЕНИЕТО.

Е) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41. (1) Изпълнителният директор на СДРУЖЕНИЕТО има следните правомощия:

 1. ръководи административно структурите на СДРУЖЕНИЕТО и обслужва оперативната работа на Управителния съвет и на Председателя;
 2. представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица в страната и в чужбина при изрично овластяване от Управителния съвет;
 3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на СДРУЖЕНИЕТО в съответствие с целите й;
 5. предлага за утвърждаване от Управителния съвет проекти за организационна структура и щатно разписание на служителите на СДРУЖЕНИЕТО;
 6. сключва трудовите договори с щатния състав на служителите на СДРУЖЕНИЕТО;
 7. представя по искане на Управителния съвет финансови отчети;
 8. изпълнява други задачи, възложени му от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) В случая по ал. 1, т. 2 Председателят и изпълнителният директор могат да представляват СДРУЖЕНИЕТО заедно и поотделно, освен ако Управителният съвет не реши друго.

Ж) КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 42. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират за срок от 2 години и за не повече от два последователни мандата.

Контролният съвет избира измежду своите членове Председател.

(2) Контролният съвет:

 1. осъществява цялостната ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи;
 2. следи за правилното използване и опазване на имуществото на сдружението;
 3. прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на три месеца;
 4. изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за своята дейност;
 5. при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.

(3) Контролният съвет се свиква на заседание от своя Председател, най-малко веднъж на шест месеца.

(4) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(5) Контролният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(6) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.

(7) С оглед осъществяване на функциите си, Контролният съвет има право на достъп до всички документи на сдружението.

 1. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 43. (1) СДРУЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок.

(2) Същото може да бъде прекратено по решение на ОС, взето по определения от Устава ред.

Чл. 44. При ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО имуществото, останало след удовлетворяването на всички кредитори, се предоставя на организации със същите или близки до целите на СДРУЖЕНИЕТО, по решение на ликвидатора.

 VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 45. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.

Чл. 46. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел и други нормативни актове в областта на медиацията.

Чл. 47. /изм. от 25.10.2018 г./ Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, проведено на трети август две хиляди и четвърта година, изменен и допълнен от Общото събрание на АЗПБ на 31 март 2008 г., изменен и допълнен на 25 май 2009, изменен и допълнен на 09 ноември 2009 г., изменен и допълнен на 10.05.2012 г., изменен и допълнен на 10.04.2014 г., изменен на 25.10.2018г.