„ОСП на Фокус“

Период на изпълнение: Юни 2018 – юни 2019

 Финансиране: Проектът  е изпълнен с финансовата подкрепа на Европейската комисия

За проекта

През 2018 г. АЗПБ стартира едногодишна информационна кампания по проект „ОСП на фокус“.

Кампания е изпълнена по Договор № AGRI 2018-0218, финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия за представяне на предложения „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика“ за 2018 г. (2017/С 339/07).

Основната задача на проекта „ОСП на фокус“ е, чрез редица инструменти да се обясни на широката аудитория значението, ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП),  как тя отговаря на нуждите на фермерите и  обществото като цяло и  възможностите, които предоставя, за да се развива модерно и конкурентно ”Земеделие за поколенията”. Земеделските стопани трябва да знаят своята роля в развитието на селските райони, новите изисквания на ОСП, с които биха могли да се справят, за да бъдат възможно най-ефективни по отношение на качеството и рентабилността на тяхното производство, модернизирането на техния бизнес и грижата за природните ресурси и климата. От друга страна е необходимо формирането на ново отношение на обществото към мултифункционалната роля на земеделието и горите, и тяхната роля за опазване на околната среда и създаването на нови производствени цикли.

Проектът представя перспективите пред младите хора за развитие на бизнеса в селските райони, както и проследяването на храната „от фермата до вилицата“ и опознаването на живота и възможностите, които селските райони предлагат.

Чрез разнообразни дейности и мерки информационната кампания е насочена към широката общественост в страната и всички заинтересовани страни, предимно фермери, хора от селските райони, жители на града и особено млади хора.

Цели на проекта

Целта на проекта „ОСП на фокус“ е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП)   на Европейския съюз и по-специално да илюстрира как ОСП допринася за изпълнението на политическите приоритети на Комисията особено в областта на развитието на селските райони и инвестициите, които са направени чрез програмата за развитие на селските райони, за да се постигне стабилно, модерно и устойчиво земеделие.

Чрез използване на редица инструменти, задача на проекта е да повиши  познанията на участниците чрез релевантна информация за това:

 • Как ОСП помага на земеделските стопани да стабилизират доходите си и по този начин създава положителни ефекти от гледна точка на заетостта в селските райони;
 • Как възможностите, предлагани от ОСП, помагат на земеделските стопани да увеличават инвестициите си, да развиват своята конкурентоспособност, да реагират по-добре на пазарните тенденции,  да гарантират продоволствената сигурност и опазването на околната среда;
 • Как ОСП допринася за опазването на околната среда, климата, биоразнообразието и за подобряване на качеството на живот в селските райони.

 Проектът цели още да представи перспективите пред младите хора за развитие на бизнеса в селските райони, както и да се насърчат и вдъхновят да търсят нови възможности в селските райони, да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като  привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.

Дейности по проекта
 • Изработване на информационни материали – книжка за ОСП, брошури, детска книжка, плакати, агрокалендар 2019;
 • Изработване на образователен уебсайт, многофункционална платформа, CAP (K) NOW онлайн приложение и социални мрежи, седмичен бюлетин и видео клипове;
 • Участие в Националната среща на земеделските производители в България с панел, посветен на ОСП;
 • Провеждане на пет образователни семинара за студенти в университети с аграрни науки;
 • Провеждане на шест информационни семинара, в шест региона на страната, насочени към земеделските стопани;
 • Участие в две от най-популярните и посещавани изложения в страната с информационни щандове с актуална и полезна информация;
 • Организиране и провеждане на четири събития от типа „Отворени врати“ в четири различни ферми на територията на страната – „Вижте как го правим ние“;
 • Организиране и провеждане на фестивал „От българско, по-българско за нашата трапеза“ – за да си припомним вкуса на българското, за да не забравяме за българските традиции и обичаи, за да не забравяме за нашите корени и за да градим „Земеделие за поколенията“;
 • Провеждане на конкурс за Иновативен млад фермер;
 • Провеждане на заключителна конференция за представяне резултатите от изпълнението на проекта.

За повече информация посетете сайта на кампанията: www.osp.bg
Каним ви да харесате и страницата ни във Фейсбук:
https://www.facebook.com/OSP