„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

Период на изпълнение: 2011 – 2014 г.

Финансиране: Фондация „Америка за България“

За проекта

В рамките периода 2011-2014 г. Асоциацията на земеделските производители в България успешно реализира проект „Укрепване на административния капацитет на Асоциацията на земеделските производители в България и предлагането на услуги с висока добавена стойност” с помощта на безвъзмездно целево финансиране, предоставено от Фондация „Америка за България“. Изпълнените по проекта услуги с добавена стойност включват провеждане на почвени анализи, предоставяне на актуална специализирана информация, публикуване на информационен бюлетин, който в процеса на работа се превърна в специализирано месечно издание „Агрозона“, организиране дискусии по най-важните теми за българските фермери и аграрния сектор като цяло.

Цели на проекта

Целта на проекта „Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“ е услугите на АЗПБ сред които: осигуряване на навременна информация и обучения за приложимото законодателство, изисквания на нормативната уредба, международни търговски условия, международни политики, пазарни анализи и прогнози, нови технологии и производствени практики, и др. да са по-достъпни за всички земеделски производители от различните краища на страната, а информацията да достига по-бързо и навременно до тях, така че те да са винаги в крак със случващото се в сектора в национален и международен мащаб. Чрез засилването на позициите си АЗПБ участва в процеса на формиране на политиката в сектора не само на национално, а и на регионално ниво.

Дейности по проекта

Дейностите по проектa са разделени на две групи. Част от тях са свързани с укрепването на административните структури на АЗПБ, докато другите имат за цел да предоставят услуги с добавена стойност на земеделските производители в България.

Подобряването на регионалния капацитет на BAAP включва създаването на два офиса, наемане на административен персонал за тях, както и популяризирането и по-нататъшното развитие на тези два офиса, което доведе до увеличаване броя на членовете и представителността на Асоциацията в страната.

Услугите по проекта с добавена стойност включват: провеждане на почвени анализи, предоставяне на актуална специализирана информация, публикуване на информационен бюлетин, който в процеса на работа се трансформира в специализирано месечно издание, организиране дискусии по най-важните теми за българските фермери и аграрния сектор, засилване на информационната дейност чрез интернет страницата на Асоциацията и публикуване на анализи за различните пазари.