„ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР“

„Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

27 Ноември 2018 г.

Университет по национално и световно стопанство, гр. София