ОСП на фокус в Стопанска академия- Свищов

Публикувано на 17.11.2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, на 20 ноември 2018 г. се проведе третият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.

Семинарът беше открит от доц. д-р Марина Николова, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ и на магистърска програма „Агробизнес“ в Стопанската академия в Свищов. Тя сподели, че образованието, науката и бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество. По този начин студентите се запознават с практиката и опита, като излизат с по-добри знания и подготовка за стартиране на собствен бизнес в агросектора.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Евгений Иванов, експерт към Националната служба за съвети в земеделието- гр. Велико Търново запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Той презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.

Студентите се заинтригуваха от добрите практики на успешно реализрани проекти на млади фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР 2014-2020г., представени от Даниела Иванова, експерт към НССЗ- гр. Велико Търново. Експертът разказа за стопанството на Цветомир Цанков, който е млад земеделски стопанин и е кандидатствал по подмярка 6.1. през приема от 2015 година, когато е бил на възраст 22 години. Стопанството се състои от трайно насаждение от сливи с площ 14.141 декара, отглеждани по методите на биологичното производство и е в гр. Стражица, област Велико Търново. Чрез финансирането по проекта се осъществява разширяване на площите с трайни насаждения с допълнителни нови 10 декара, като общата площ на трайните насаждения достига 24.141 декара. По проекта също така е закупена и земеделска техника в стопанството- самоходна косачка. Студентите научиха също и как благодарение на ползваните от фермера консултантски пакети, предоставяни безвъзмездно по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020, стопанството успешно получава подкрепа и по други подмерки на ПРСР 2014-2020, както и подходящи за стопанството схеми на директни плащания.

Представена бе и добра практика в сектор пчеларство на друг млад фермер- Паулина Андреева, чието стопанство е разположено в землището на гр. Павликени и гр. Сухиндол и в първоначалния си вид представлява два пчелина с 201 броя пчелни семейства, отглеждани по методите на биологичното производство в кошери от системата Дадан Блат. Благодарение на подпомагането по подмярка 6.1. младата фермерка увеличава броя на пчелните семейства с допълнителни нови 65 броя, които също се отглеждат по методите на биологичното производство. По този начин общият брой на пчелните семейства достига 266 броя. Чрез финансирането по проекта е закупенена пчеларска центрофуга за оборудване на стопанството.

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...