ОСП на фокус в Стопанска академия- Свищов

Публикувано на November 17, 2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, на 20 ноември 2018 г. се проведе третият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.

Семинарът беше открит от доц. д-р Марина Николова, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ и на магистърска програма „Агробизнес“ в Стопанската академия в Свищов. Тя сподели, че образованието, науката и бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество. По този начин студентите се запознават с практиката и опита, като излизат с по-добри знания и подготовка за стартиране на собствен бизнес в агросектора.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Евгений Иванов, експерт към Националната служба за съвети в земеделието- гр. Велико Търново запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Той презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.

Студентите се заинтригуваха от добрите практики на успешно реализрани проекти на млади фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР 2014-2020г., представени от Даниела Иванова, експерт към НССЗ- гр. Велико Търново. Експертът разказа за стопанството на Цветомир Цанков, който е млад земеделски стопанин и е кандидатствал по подмярка 6.1. през приема от 2015 година, когато е бил на възраст 22 години. Стопанството се състои от трайно насаждение от сливи с площ 14.141 декара, отглеждани по методите на биологичното производство и е в гр. Стражица, област Велико Търново. Чрез финансирането по проекта се осъществява разширяване на площите с трайни насаждения с допълнителни нови 10 декара, като общата площ на трайните насаждения достига 24.141 декара. По проекта също така е закупена и земеделска техника в стопанството- самоходна косачка. Студентите научиха също и как благодарение на ползваните от фермера консултантски пакети, предоставяни безвъзмездно по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020, стопанството успешно получава подкрепа и по други подмерки на ПРСР 2014-2020, както и подходящи за стопанството схеми на директни плащания.

Представена бе и добра практика в сектор пчеларство на друг млад фермер- Паулина Андреева, чието стопанство е разположено в землището на гр. Павликени и гр. Сухиндол и в първоначалния си вид представлява два пчелина с 201 броя пчелни семейства, отглеждани по методите на биологичното производство в кошери от системата Дадан Блат. Благодарение на подпомагането по подмярка 6.1. младата фермерка увеличава броя на пчелните семейства с допълнителни нови 65 броя, които също се отглеждат по методите на биологичното производство. По този начин общият брой на пчелните семейства достига 266 броя. Чрез финансирането по проекта е закупенена пчеларска центрофуга за оборудване на стопанството.

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институт по царевицата – Кнежа на Селскостопанска академия постави началото на ново публично частно партньорство. То е с Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), с председател Венцислав Върбанов и фирма "Амитица" ООД - Кресна. Целта е постигане на...

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Интервю на АГРОЗОНА  с Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ Господин Върбанов, приключи общественото обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието, който ще определя до голяма степен развитието на българското селско стопанство до 2027 г. Каква е...

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

На 21 март 2022 г. АЗПБ взе участие в онлайн дискусия, организирана от групата "Обнови Европа" на Европейския парламент със заинтересованите страни от хранителния сектор относно руската инвазия в Украйна. В онлайн дискусията, инициирана от евродепутат Улрике Мюлер,...