ПРСР: АЗПБ предлага увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2

Публикувано на 03.04.2023

Във връзка с предстоящото на 04.04.2023 г. 20-то присъствено заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) предлага на Управляващия орган (УО) на Програмата да увеличи бюджетите и да пристъпи към наддоговориране по процедурите от прием 2021 г. на подмерки 4.1 и 4.2.  

АЗПБ продължава да поддържа тезата, че в края на прилагането на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020, УО следва да използва в максимална степен и много експедитивно възможността за прехвърляне на средства, както и наддоговориране на бюджетите по процедури на инвестиционни частни подмерки, чийто напредък по последни данни на ДФЗ видимо изостава спрямо този на публичните и компенсаторните мерки.

Увеличаването на бюджета и наддоговорирането по подмярка 4.1 от прием 2021 г. би позволило финансиране да достигне за проекти под 45 точки, които са в процес на изпълнение или пък вече са реализирани, което би допринесло за:

  • подкрепа инвестициите на проекти, които дори и да не са в чувствителните сектори, определени преди кризата от войната в Украйна, ще са важна подкрепа на засегнатите от ефектите на конфликта фермери;
  • адекватно и отговорно управленско решение, отразяващо лимитирания експертен административен капацитет на ДФЗ и УО, които са ангажирани в паралелното прилагане на ПРСР 2014-2020, проектите за сектор земеделие от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Стратегическия план по ОСП 2023-2027, а относно ДФЗ и редица схеми на държавни помощи;
  • покриване интереса, нуждите и очакванията на множеството кандидати земеделски стопани;
  • целесъобразно, ефективно и навременно използване на средствата от Програмата, недопускане на декъмитмънт и принос за постигане на целите на Програмата;
  • Също така, в условията на продължаващата икономическа криза, неизползването на възможността за прехвърляне на средства и неосигуряването на свеж финансов ресурс за предприятията, би могло да доведе до задълбочаване на проблемите в сектора и невъзможност за изготвяне на проекти и кандидатстване в рамките на предвидените за това възможности по Стратегическия план.“, констатация на самия УО.

Данните от приема по подмярка 4.2. от 2021 г. сочат почти трикратен интерес спрямо бюджета, което означава, че за повече от половината кандидати няма да има финансиране. Предложението на УО за увеличаване на бюджета по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-4.015 с 20 млн. лв. е крайно недостатъчно. Отчитайки от една страна факта, че преработващите селскостопанска продукция предприятия са изключени от повечето процедури за частния сектор по НПВУ и не са допустими кандидати по инвестициите към Компонент „Устойчиво селско стопанство“, а от друга- посочените от нас аргументи по отношение на коментарите и предложенията за подмярка 4.1 са валидни и за подмярка 4.2, считаме че в малкото оставащо време до края на Програмата УО/МЗм следва да подходи изключително отговорно и реалистично, а КН да одобрява разумни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...